เปิดทำการสอน สองหลักสูตร ดังนี้  
 

หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  การเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ภาค คือ

- ภาคทฤษฎี 3 เดือน จำนวน 420 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 3 เดือน จำนวน 420 ชั่วโมง


หมวดวิชาที่เปิดให้มีการเรียนการสอน ได้แก่
- หมวดการเรียนการสอน
- หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน
- หมวดพัฒนาตนและวิชาชีพ
- หมวดวิชาการดูแลเด็กเล็ก
- หมวดวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
- หมวดวิชาสุขศึกษาและเทคนิคช่วยการพยาบาล

หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
                        ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 330 ชั่วโมง
                        รายการสอน
                1. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                                1.1 กายวิภาคและสรีระร่างกายของมนุษย์
                                1.2 การตรวจแยกอาการปวด
                                1.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา
                                1.4 สุขภาพจิต
                                1.5 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
                2. หมวดวิชาการแพทย์แผนไทย
                                2.1 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
                                2.2 เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
                3. หมวดวิชาการนวดไทย
                                3.1 ประวัติ องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้การนวดไทย
                                3.2 เส้นประธานสิบ
                                3.3 หลักพื้นฐานการนวดไทย
                                3.4 การนวดไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
                                3.5 การนวดไทยบำบัด 1
                                3.6 การนวดไทยเพื้อฟื้นฟูสมรรถภาพ 1
                                3.7 การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
                                3.8 การดัดตน สมาธิ
                                3.9 บันทึกผลการนวด
               4. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                                4.1 กฎหมายวิชาชีพ
                                4.2 ระบบสุขภาพแห่งชาติ
                5. หมวดวิชาเสริม
                                5.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
                                5.2 การพัฒนาบุคลิกภาพ
                6. หมวดการฝึกงานภาคสนาม
                                6.1 การฝึกปฏิบัติงาน