อาจารย์วรกานต์ อยู่สมบูรณ์   อาจารย์ณัฐจารวี  นันท์เศรษฐโชติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   งานบริหารงานวิชาการ