Untitled Document
       
  สรุปผลการประเมิน  
       
   
 • สรุปผลการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
 •  
           > ปีการศึกษา 2553  
           > ปีการศึกษา 2554  
           > ปีการศึกษา 2555  
         
     
 • สรุปผลการประเมินคุณภาพการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
 •  
           > ปีการศึกษา 2553  
           > ปีการศึกษา 2554  
           > ปีการศึกษา 2555  
         
     
 • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประชาคมของสถานศึกษา
 •  
           > ปีการศึกษา 2553  
           > ปีการศึกษา 2554  
           > ปีการศึกษา 2555  
         
     
 • สรุปผลการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
 •  
           > ปีการศึกษา 2553  
           > ปีการศึกษา 2554  
           > ปีการศึกษา 2555