Administration/Finance

   

Development

   

Guidance

Academic

Registration

Information Technology

 
 
   
 

Contact Administration and Finance

 
 

- รับชำระค่าบำรุงการศึกษา หรือ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

- รับสมัครและให้บริการข้อมูลการสมัครเรียนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับผู้ปกครอง

- ให้บริการข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านสวัสดิการครู/อาจารย์ผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา อย่างชัดเจน

- ให้บริการข้อมูลและจัดทำเงินเดือนพนักงาน

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่อครู/อาจารย์ผู้สอน และ พนักงาน 

- ติดต่อประสานงานจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน รวมถึง รับเรื่องการติดต่อ-สอบถาม ทั่วไป 


 
 

     อาจารย์สาวิตรี พลคร

      โทร. : 038-422126,038-429350
      แฟกซ์ : 038-411802