Administration/Finance

   

Development

   

Guidance

Academic

Registration

Information Technology

 
 
   
 

Contact Guidance

 
 

- ให้บริการข้อมูลการศึกษาต่อและรับสมัครนักเรียนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

- ดูแลรับผิดชอบด้านกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

- ดูแลรับผิดชอบด้านการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา

- ดูแลรับผิดชอบด้านสถิตินักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่ศึกษาต่อ และนักเรียนที่ได้งานทำ

- ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านการวางแผนการศึกษาต่อ

- ประสานงานกับฝ่ายงานธุรการและฝ่ายงานวิชาการ 

 

 
 

      อาจารย์กิตติวร ไทยวรรณ

       โทร : 085-1956680 
       อีเมล์ : kt_worn@windowslive.com