Administration/Finance

   

Development

   

Guidance

Academic

Registration

Information Technology

 
 
   
 

Contact Registration

 
 

- จัดเก็บแฟ้มประวัตินักเรียนจากข้อมูลของฝ่ายธุรการ

- จัดทำสำเนา ปพ. รบ. ของนักเรียนจากแฟ้มประวัตินักเรียน

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดยส่งใบ รบ. ไปตรวจสอบวุฒิยังสถานศึกษาเดิม

- จัดทำใบ ปพ.1 , รบ.1 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา

- จัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา

- จัดทำรายงาน ปพ.3 และ รบ.3 ตัวจริงส่งเขต สำเนาส่งสช. 

- จัดทำรายงานทะเบียนใบประกาศ ตัวจริงส่งเขต สำเนาส่งสช.

- ทำงานประสานงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ 

 

 
 

อาจารย์ธิดารัตน์ ทีคะพงค์

อีเมล์ :