1   ปวช.1 ธุรกิจสถานพยาบาล ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
2   ปวช.1 ภาษาต่างประเทศ ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
3   ปวช.1 การโรงแรม ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
4   ปวช.2 ธุรกิจสถานพยาบาล ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
5   ปวช.2 ภาษาต่างประเทศ ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
6   ปวช.2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
7   ปวช.2 การโรงแรม ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
8   ปวช.3 การบัญชี ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
9   ปวช.3 ธุรกิจสถานพยาบาล ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
10   ปวช.3 ภาษาต่างประเทศ ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
11   ปวช.3 คอมพิวเตอร์กราฟิก ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
12   ปวช.3 การโรงแรม ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
13   ปวส.2 การจัดการทั่วไป (จบ ปวช.) ปลายภาค 1/2560
18/09/2560
14   ปวส.2 การจัดการทั่วไป (เทียบเท่า) ปลายภาค 1/2560
18/09/2560