1 2/2560 ปวช.     1/1 ธุรกิจสถานพยาบาล
25/10/2560
2 2/2560 ปวช.     1/2 ภาษาต่างประเทศ
25/10/2560
3 2/2560 ปวช.     1/3 การโรงแรม
25/10/2560
4 2/2560 ปวช.     2/1 ธุรกิจสถานพยาบาล
25/10/2560
5 2/2560 ปวช.     2/2 ภาษาต่างประเทศ
25/10/2560
6 2/2560 ปวช.     2/3 คอมพิวเตอร์กราฟิก
25/10/2560
7 2/2560 ปวช.     2/4 การโรงแรม
25/10/2560
8 2/2560 ปวช.     3/1 การบัญชี
25/10/2560
9 2/2560 ปวช.     3/2 ธุรกิจสถานพยาบาล
25/10/2560
10 2/2560 ปวช.     3/3 ภาษาต่างประเทศ
25/10/2560
11 2/2560 ปวช.     3/4 คอมพิวเตอร์กราฟิก
25/10/2560
12 2/2560 ปวช.     3/5 การโรงแรม
25/10/2560
13 2/2560 ปวส.     ปี 2 การจัดการทั่วไป
25/10/2560
14 2/2560 ปวส.     ปี 2 การจัดการทั่วไป (จบ ม.6)
25/10/2560