กำหนดเวลาเรียน  
    1.1 ในสัปดาห์หนึ่งมี 5 วัน คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เรียนวันละไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน  
    1.2 นักเรียนต้องทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรับผิดชอบของตนเอง เวลา 07.30 – 07.50 น. เป็นประจำทุกวัน  
       
  กิจกรรมเข้าแถว  
    เวลา 07.50 น. นักเรียนต้องเตรียมตัวเพื่อมาทำกิจกรรมหน้าเสาธง  
    เวลา 08.00 น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์  
    เวลา 08.05 น. รองผู้อำนวยการหรือครูที่รับผิดชอบของแต่ละวันทำหน้าที่อบรมแจ้งข่าวสาร ชมเชยความดีของนักเรียน  
                        นัดหมาย แจ้งข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นที่นักเรียนทุกคนจะต้องทราบข่าวสารของวิทยาลัย  
    เวลา 08.10 น. ครูผู้สอนประจำวิชาเรียนคาบที่ 1 เช็คชื่อนักเรียนไม่มาทำกิจกรรมหน้าเสาธง ส่งให้ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน  
    เวลา 08.15 น. นักเรียนเดินเข้าห้องเรียน  
       
  การออกนอกบริเวณวิทยาลัย  
    ผู้ปกครองมาขออนุญาตด้วยตนเอง หรือมีจดหมายของผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีขั้นตอนดังนี้  
    3.1 นักเรียนเขียนใบอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยพร้อมจดหมายของผู้ปกครองหรือตัวผู้ปกครอง  
    3.2 พบครูที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อรับทราบ  
    3.3 พบครูเวรเพื่อลงลายมือชื่ออนุญาต  
    3.4 นำใบอนุญาตส่งฝ่ายพัฒนาผู้เรียนลงลายมือชื่อก่อนเวลา 10.00 น. เพื่อลงลายมือชื่อ และนักเรียนจะออกนอกบริเวณวิทยาลัยได้เวลา 12.30 น.  
    3.5 ให้นำใบขออนุญาตมาส่งคืนฝ่ายพัฒนาผู้เรียนในวันที่มาเรียน  
       
  การลาหยุดเรียน  
    ในกรณีที่นักเรียนป่วยหรือผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องให้นักเรียนหยุดเรียน จะต้องมีการโทรศัพท์แจ้งครูที่ปรึกษาและมีใบลาตามแบบฟอร์มของทางวิทยาลัยกำหนดและให้ส่งใบลาในวันที่มาเรียนภายในเวลา 10.00 น. ที่ครูที่ปรึกษา  
       
  การขาดเรียน  
    ถ้านักเรียนขาดเรียนต่อเนื่อง โดยไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลาเกิน 3 วัน หรือขาดเรียนบ่อย โรงเรียนจะส่งใบแจ้งเป็นครั้งที่ 1 และจะส่งใบแจ้งครั้งที่ 2 ภายใน 5 วัน ถ้ายังไม่ได้รับการติดต่อมาอีกจะโทรหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งที่ 3 และจะเชิญผู้ปกครองมาพบที่วิทยาลัย  
       
  การมาสาย  
    นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนตรงต่อเวลา ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้มีการลงโทษนักเรียนที่มาวิทยาลัยสายเกินกว่า 08.00 น. โดยไม่มีเหตุผลอันควร หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องมาวิทยาลัยสายให้ปฏิบัติ ดังนี้  
    6.1 ถ้านักเรียนต้องทำธุระให้ผู้ปกครองในตอนเช้า ทำให้นักเรียนไม่สามารถมาวิทยาลัยได้ทันตามเวลาที่กำหนด นักเรียนต้องโทรแจ้งครูที่ปรึกษา/ครูฝ่ายพัฒนาผู้เรียน และมีหนังสือรับรองของผู้ปกครองส่งให้ครูที่ปรึกษาลงลายมือชื่อและนำส่งฝ่ายพัฒนาผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง  
    6.2 ในกรณีที่ฝนตกหนัก รถโดยสารหรือพาหนะเกิดขัดข้องไม่สามารถมาวิทยาลัยให้ทันตามกำหนดเวลาของวิทยาลัย ทางวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
       
  การหนีเรียน  
    นักเรียนที่หนีเรียน เช่น มาจากบ้านแล้วไม่เข้าวิทยาลัย หนีเรียนในบางชั่วโมงเรียนหรือหนีกลับก่อนที่วิทยาลัยเลิก หรือหนีออกนอกบริเวณวิทยาลัยแล้วกลับเข้ามาบริเวณวิทยาลัยอีก โดยไม่ได้ขออนุญาต วิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษสมควรแก่กรณี หากมีการฝ่าฝืนระเบียบอีก หลังจากว่ากล่าวตักเตือนแล้ว วิทยาลัยจะเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบและทำสัญญาให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะกวดขันนักเรียนในความปกครองไม่ให้ประพฤติเช่นนั้นอีก หากมีการฝ่าฝืนอีกทางวิทยาลัยจะพิจารณาดำเนินการลงโทษในขั้นสูงต่อไป  
    ถ้านักเรียนที่หนีเรียนแล้วไปกระทำผิด จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยจะด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม วิทยาลัยจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบความผิด และพิจารณาโทษสถานหนักต่อไปและถ้าหนีออกจากวิทยาลัยแล้วได้รับอุบัติเหตุทางวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบ  
       
  ระเบียบการรับประทานอาหาร  
    8.1 วิทยาลัยอนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหาร 3 ช่วงเวลา 06.30 - 07.50 น. , เวลา 11.00 - 12.00 น. และ เวลา 12.00 - 13.00 น. (ตามกำหนดพักของแต่ละระดับชั้น)  
    8.2 ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
    8.3 นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเป็นระเบียบในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม  
    8.4 นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติหลังรับประทานอาหาร – เครื่องดื่มเสร็จแล้ว ต้องนำภาชนะไปเก็บไว้ที่จุดที่ทางวิทยาลัยจัดไว้ให้เป็นระเบียบ  
       
  การนำรถจักรยานยนต์และรถยนต์มาวิทยาลัย  
    9.1 ห้ามนักเรียนที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ นำรถมาวิทยาลัย  
   

9.2 การนำรถจักรยานยนต์ออกนอกที่จดรถที่วิทยาลัยกำหนด ให้นักเรียนทุกคนติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ก่อนนำรถออกนอกที่จอดรถ

 
    9.3 ไม่อนุญาตให้นักเรียนซ้อนรถจักรยานยนต์เกิน 2 คน  
    9.4 ไม่อนุญาตให้นำรถจักรยายนต์ดัดแปลงสภาพมาวิทยาลัย  
    9.5 นักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาต้องสวมหมวกนิรภัย