หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 
       หน้าที่ในความรับผิดชอบทั้งหมดมี 3 งานดังนี้
 
          1. งานปกครอง
          2. งานครูที่ปรึกษา
          3. งานพัฒนาผู้เรียน
          4. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
          5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
   
       1. งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   
1.1   ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.2   ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
1.3   ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
1.4   เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
1.5   พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
1.6   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
1.7   จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
1.8   สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.9   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
1.10   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
1.11   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
       2. งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   
2.1   รับผิดชอบติดตามดูแลพฤติกรรม และให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำกับนักเรียน โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
    - ดำเนินการเก็บข้อมูลประวัตินักเรียนตามแบบฟอร์ม
    - ติดตามผลการมาเรียนของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทุกวัน แล้วทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีเรียกชื่อ
    - ตรวจสอบคะแนนความประพฤติของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลจากฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โทรศัพท์แจ้ง และประสานงานกับผู้ปกครอง บันทึกประวัติการติดตามให้คำแนะนำกับนักเรียน (แบบติดตามให้คำปรึกษา)
    - วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในความดูแลทุกด้านและจำแนกกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ กลุ่มปกติ กลุ่มดูแล และกลุ่มใกล้ชิด แล้วทำการบันทึกในแบบฟอร์ม (แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน SDQ)
    - นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มดูแล และกลุ่มใกล้ชิด ทำการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยให้คำปรึกษาตามสภาพปัญหาเป็นรายบุคคล (แบบบันทึกการให้คำปรึกษา)
    - ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข/ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ครูที่ปรึกษาส่งต่อให้ฝ่ายพัฒนาผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือต่อไป (แบบบันทึกการส่งต่อ)
    - ดำเนินการจัดกิจกรรม โฮมรูมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามระดับชั้น
    - สรุปผลการดูแลติดตามและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความดูแลส่งฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
   
       3. งานพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
   
3.1   ผู้รับผิดชอบทวนสอบและสนับสนุนการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    - ทวนสอบแบบบันทึกการส่งต่อจากครูที่ปรึกษา
    - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากครูที่ปรึกษา
    - กรณีนักเรียนที่แก้ไขได้ ครูฝ่ายพัฒนาผู้เรียนส่งต่อครูที่ปรึกษา
3.2   ติดตามให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากครูที่ปรึกษา โดย
    - ทวนสอบและให้ความช่วยเหลือในการติดตามดูแลนักเรียนของครูที่ปรึกษา
    - เชิญผู้ปกครองพบและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน
    - ควบคุมความประพฤติ ตักเตือน ลงโทษนักเรียน ตามระเบียบของวิทยาลัย
    - สรุปผลดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้บริหาร
   
       4. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
   
4.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
4.2   ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพราะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลป หัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
4.3   จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.4   จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้อง และเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
4.5   ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
4.6   ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
4.7   ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
4.8   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.9   สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.10   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
4.11   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
4.12   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
       5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   
5.1   จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
5.2   จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.3   ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
5.4   ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
5.5   จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
5.6   จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
5.7   ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5.8   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
5.9   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
5.10   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย