เป้าหมายของสถานศึกษา
   
  1. ดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. สามารถให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน
  3. สามารถให้บริการด้านวิชาการ และบริการอื่นแก่ชุมชน
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับต่อไป
  5. ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ผู้เรียนมีความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์
  7. ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อันจะสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงาน
  8. เป็นผู้มีระเบียบวินัย สำนึกในจรรยาบรรณ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
   
  วิสัยทัศน์
   
  " มุ่งเน้นความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสู่ระดับสากล"
   
  พันธกิจ
   
  1. จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียน
  3. เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ชุมชน
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับต่อไป
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์
  7. ส่งเสริมให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อันจะสร้างให้เกิดความภูมิใจในผลสำเร็จของงาน
  8. ส่งเสริมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย สำนึกในจรรยาบรรณและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม
  9. สนับสนุนให้มีพัฒนาการในการดำรงชีวิต และพัฒนาจิตใจที่ใฝ่รู้ให้มีความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติ
   
  ปรัชญา
   
  " วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี สู่วิถีสากล"