หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงานสารสนเทศนี้ ได้จัดแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  
 

1 ส่วนจัดทำ ดูแล และพัฒนาระบบสารสนเทศ

2 ส่วนออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

3 ส่วนดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัย

 
   
   
 

การทำงานของส่วนนี้ จะมีหน้าที่สำคัญในการดูแล จัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้ง Social Network ของ วิทยาลัย

โดยมีภาระการทำงาน ดังนี้

1.1 จัดทำเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา

1.2 จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนพัทยาบริบาลและการแพทย์แผนไทย

1.3 จัดทำเว็บไซต์ Thai Educational Service

1.4 จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ e-learning

1.5 จัดทำระบบแบบประเมินคุณภาพการสอน

นอกจากนี้ ยังดูแลในเรื่องของ Social network ต่างๆ อันได้แก่ facebook twitter web board

ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา เพื่อการอัพเดทข่าวสารของวิทยาลัย และถามตอบข้อสงสัยให้กับ

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้การติดต่อสื่อสารถึงวิทยาลัย ทำได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 
   
 

การจัดทำระบบสารสนเทศนั้น จะต้องมีการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยจะเริ่มจากการสร้างแนวคิดก่อนเป็นอันดับแรก ดังนี้

แนวคิดที่ 1 การสร้างระบบสารสนเทศ ได้แก่

- การกำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์

- การออกแบบซอฟต์แวร์

- การเขียนโปรแกรม

- การทดสอบระบบ

แนวคิดที่ 2 การนำระบบสารสนเทศไปใช้และการบำรุงรักษาระบบ ได้แก่

- การปรับเปลี่ยนระบบ

- การจัดทำเอกสารประกอบ

- การฝึกอบรมผู้ใช้

- การบำรุงรักษา

- การตรวจสอบระบบ

 
 

       เมื่อสร้างแนวคิดเรียบร้อยแล้ว นักสารสนเทศ ก็ต้องนำแนวคิดต่างๆ เหล่านี้มาวิเคราะห์ระบบเพื่อตัดสินใจที่จะสร้าง

ซอฟแวร์ซึ่งต้องประกอบด้วยกระบวนการนำระบบที่ได้มาวิเคราห์และออกแบบโครงสร้างต่างๆ ให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้

และคำนึงถึงความสะดวกสบายของการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งมีนิยามการทำงาน ดังนี้ "ยิ่งทำยาก ยิ่งใช้ง่าย" นั่นก็หมายถึง

การสร้างระบบที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย แต่เมื่อระบบใดๆ มีความง่ายต่อการใช้งาน นั่นก็หมายความว่า ระบบนั้น

ยากต่อการพัฒนา เมื่อวางกรอบแนวคิดและโครงสร้างของระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาสู่ขั้นตอนของการสร้างระบบสารสนเทศ

 
   
 

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ (software requirements) เป็นการนำเอกสารที่ได้จากการวิเคราะห์

และออกแบบระบบ

มาทบทวนความถูกต้องของงานก่อน เพื่อจะได้นำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบซอฟต์แวร์ (software design) บางทีก็เรียกว่าลักษณะเฉพาะของการออกแบบระบบ

(system design specification) หรือ การออกแบบภายในระบบ (system internals design) เป็นการใช้ผังงานโครงสร้าง

ลำดับชั้น หรือผังงานโครงสร้าง (hierarchical structure diagram / structure chart) เป็นเครื่องมือในการเขียนแผนภาพ

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการออกแบบ ความสวยงามของระบบ ให้ระบบมีความทันสมัยและสะดวกสบายต่ิอการใช้งาน รวมทั้ง

สวยงามสดุดตาอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (program coding) หมายถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีเครื่องมือ

ช่วยอำนวยความสะดวก ทำให้ร่นระยะเวลา เช่น การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จต่างๆ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์เคส (CASE)

ภาษายุคที่สี่ (4 GL) เครื่องมือออกแบบเชิงวัตถุ ซึ่งจะช่วยในการสร้างออกแบบจอภาพ การรับข้อมูล ออกแบบ รายงาน

และแปลงเป็นคำสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ด้วย

ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบระบบ (system testing) เป็นการนำโปรแกรมที่เขียนมาตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษาคำสั่ง

และความสามารถในการทำงานได้อย่างถูกต้อง การรับฟังเสียงตอบรับของการทำงานของระบบ ทั้งทางด้าน การใช้งาน

ความสวยงาม และความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไข ปรับปรุง ให้ระบบมีความสมบูรณ์

ที่สุดและพร้อมต่อการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 การนำระบบสารสนเทศไปใช้เมื่อระบบใหม่ได้ทดสอบอย่างครบถ้วนและได้ยอมรับอย่างเป็นทางการแล้ว

ขั้นตอนต่อไปคือการนำระบบสารสนเทศไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้คือ

- การปรับเปลี่ยนระบบ โดยเปลี่ยนการทำงานจากกระบวนการแบบเก่า มาเป็นแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยระบบสารสนเทศ

- การจัดทำเอกสารประกอบระบบ เพื่ออธิบายการใช้งานของระบบ

- การฝึกอบรมผู้ใช้

- การบำรุงรักษาระบบ ซึ่งจะรวมถึงการพัฒนาระบบต่อไปอีกด้วย

 
   
 

     การทำงานส่วนนี้ จะมีหน้าที่หลักในการสร้างความสวยงามให้กับวิทยาลัย รวมทั้งการทำให้วิทยาลัยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

มากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการอธิบาย หลักสูตรต่างๆ การประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ก็มีหน้าที่ที่จะสร้างสื่อที่จะอธิบายถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งภาระงาน ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความเป็น Creative

เพื่อสร้างผลงานให้มีคุณภาพสวยสะดุดตา และอธิบายเนื้อหาของผลงานได้เป็นอย่างดี ภาระงานของ ฝ่ายนี้ จะได้แก่

การจัดทำโปสเตอร์ เอกสาร ใบปลิว แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ ป้ายต่างๆ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

 
   
 

       ส่วนนี้ จะทำหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์และ network ของวิทยาลัยทั้งหมด ซึ่งโครงข่ายของคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน

จะประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ

1 คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

2 คอมพิวเตอร์ในการเรียน

3 คอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า

4 คอมพิวเตอร์ในการจัดทำระบบ

ซึ่งแต่ละส่วนนี้ จะมีคุณสมบัติในการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น การดูแลและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งาน ก็จะมี

ความแตกต่างด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ดูแลเครือข่าย จึงต้องจัดสรรการใช้งานให้ถูกต้อง โดยมีหน้าที่หลักในการ

ดูแลจัดการ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ