เป้าหมายของสถานศึกษา
   
  1. พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
   
  วิสัยทัศน์
   
  “เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล”
   
  พันธกิจ
   
  1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้
  2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
  3. ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. จัดหาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัย
   
  ปรัชญา
   
  " วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี สู่วิถีสากล"
   
  วัตถุประสงค์
   
  1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ