โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

แผนการเรียนหลักสูตร

 

 

ชั้นปีที่ 1

 

 

ชั้นปีที่ 2

 

 

ชั้นปีที่ 3

 

   
   
   
 
 
 
   
     
 
1 9 - 4 8 - - - 2 36 ชั่วโมง 23
2 7 2 4 6 - - - 4 36 ชั่วโมง 23
3 2 1 2 1 11 - - 2 36 ชั่วโมง 19
4 - 3 - 1 14 - - - 36 ชั่วโมง 18
5 - 1 - - 12 - - - 36 ชั่วโมง 13
6 - 1 - - - 4 4 2 36 ชั่วโมง 11
รวม 18 8 10 16 37 4 4 10 216 ชั่วโมง 107
รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 216 ชั่วโมง 107 หน่วยกิต
 
     
 
  หมายเหตุ 1. ภาคเรียนที่ไม่มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 18 สัปดาห์ / ภาคเรียน
    2. การฝึกงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยจัดในภาคเรียนที่ 5 ระยะเวลาที่ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
    3. โครงการ ให้นักเรียนจัดทำโครงการในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง