โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

แผนการเรียนหลักสูตร

 

 

• ชั้นปีที่ 1

 

 

• ชั้นปีที่ 2

 

 

• ชั้นปีที่ 3

 

   
   
   
 
 
 
   
 
1 9 - 4 8 - - - 2 36 ชั่วโมง 23
2 7 2 4 6 - - - 4 36 ชั่วโมง 21
3 2 1 2 1 10 - - 2 36 ชั่วโมง 18
4 - 3 - 1 12 - - - 36 ชั่วโมง 16
5 - 1 - - 15 - - - 36 ชั่วโมง 15
6 - 1 - - - 4 4 2 36 ชั่วโมง 14
รวม 18 8 10 16 37 4 4 10 216 ชั่วโมง 107
รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 216 ชั่วโมง 107 หน่วยกิต
 
     
     
                          หมายเหตุ     1. ภาคเรียนที่ไม่มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 18 สัปดาห์ / ภาคเรียน  
                                         2. ภาคเรียนที่ 6 มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 9 สัปดาห์ / ภาคเรียน  
                                         3. การฝึกงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยจัดในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาที่ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  
                                         4. โครงการ ให้นักเรียนจัดทำโครงการในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง