โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

แผนการเรียนหลักสูตร

 

 

• ชั้นปีที่ 1

 

 

• ชั้นปีที่ 2

 

 

• ชั้นปีที่ 3

 

   
   
   
 
 
 
   
 
ภาคเรียนที่ หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชา
เลือกเสรี
กิจกรรม
เสริมหลักสูตร
รวมจำนวนหน่วยกิต
วิชาสามัญทั่วไป วิชาสามัญ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
พื้นฐาน
วิชาชีพ
สาขาวิชา
วิชาชีพ
สาขางาน
การฝึกงาน โครงการ
1 9 - 4 8 - - - 2 36 ชั่วโมง 23
2 7 3 4 6 - - - 2 36 ชั่วโมง 20
3 2 - 2 1 12 - - - 36 ชั่วโมง 17
4 - 3 - 1 9 - - 3 36 ชั่วโมง 18
5 - 1 - - 12 - - 4 36 ชั่วโมง 14
6 - 1 - - 3 4 4 - 36 ชั่วโมง 15
รวม 18 8 10 16 36 4 4 11 216 ชั่วโมง 107
รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยกิต 70 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 216 ชั่วโมง 107 หน่วยกิต
 
     
     
                          หมายเหตุ      1. ภาคเรียนที่ไม่มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 18 สัปดาห์ / ภาคเรียน  
                                         2. ภาคเรียนที่ 6 มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 9 สัปดาห์ / ภาคเรียน  
                                         3. การฝึกงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยจัดในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาที่ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  
                                         4. โครงการ ให้นักเรียนจัดทำโครงการในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง