โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

แผนการเรียนหลักสูตร

 

 

• ชั้นปีที่ 1

 

 

• ชั้นปีที่ 2

 

 

• ชั้นปีที่ 3

 

   
   
   
 
 
 
   
 
1 9 - 5 6 3 - - 2 36 ชั่วโมง 25
2 7 2 4 5 3 - - 2 36 ชั่วโมง 23
3 2 1 2 - 8 - - 4 36 ชั่วโมง 17
4 - 3 - - 12 - - - 36 ชั่วโมง 15
5 - 1 - - 14 - - - 36 ชั่วโมง 15
6 - 1 - - - 4 4 2 36 ชั่วโมง 11
รวม 18 8 11 11 40 4 4 10 216 ชั่วโมง 106
รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยกิต 70 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต 216 ชั่วโมง 106 หน่วยกิต
 
     
     
                          หมายเหตุ      1. ภาคเรียนที่ไม่มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 18 สัปดาห์ / ภาคเรียน  
                                          2. ภาคเรียนที่ 6 มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 9 สัปดาห์ / ภาคเรียน  
                                          3. การฝึกงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยจัดในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาที่ฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง  
                                          4. โครงการ ให้นักเรียนจัดทำโครงการในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง