ภาคเรียนที่ หมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชา
เลือกเสรี
กิจกรรม
เสริมหลักสูตร
รวมจำนวนหน่วยกิต
วิชาชีพ
พื้นฐาน
วิชาชีพ
สาขาวิชา
วิชาชีพ
สาขางาน
การฝึกงาน โครงการ
1 10 - 8 - - - 6 36 ชั่วโมง 24
2 10 - 6 2 - - 2 36 ชั่วโมง 20
ภาคฤดูร้อน 9 - - - - - - 36 ชั่วโมง 9
3 10 - 1 8 - - - 36 ชั่วโมง 19
4 10 - 1 8 - - - 36 ชั่วโมง 19
ภาคฤดูร้อน 10 - - - - - - 36 ชั่วโมง 10
5 11 - - 11 - - - 36 ชั่วโมง 22
6 10 - - 7 4 4 - 36 ชั่วโมง 25
รวม 80 0 16 36 4 4 8 288 ชั่วโมง 148
รวมทั้งสิ้น 80 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 8 หน่วยกิต 288 ชั่วโมง 148 หน่วยกิต
 
     
     
 
หมายเหตุ   1. ภาคเรียนที่ไม่มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 18 สัปดาห์/ภาคเรียน
    2. ภาคเรียนที่ 6 มีการฝึกงาน จำนวนเวลาเรียน 9 สัปดาห์/ภาคเรียน
    3. การฝึกงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยจัดในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง
    4. โครงการ ให้นักเรียนจัดทำโครงการในภาคเรียนที่ 6 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง