เพลงมาร์ช

ประวัติวิทยาลัย

 

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

ประวัติผู้อำนวยการ

 

ใบอนุญาต

สาสน์จากผู้อำนวยการ

   

สัญลักษณ์

   
   
     
  :: ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ | ข้อมูลบุคลากร  
  ดูข้อมูลรายปี  
 
 
 
  บุคลากรในวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าน
   
 
เพศ จำนวน
 เพศชาย 12
 เพศหญิง 16
 
แผนกและหน่วยงาน จำนวน
 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 7
 ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 1
 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา 1
 ฝ่ายวิชาการ 1
 แผนกวิชาการบัญชี 2
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 4
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3
 แผนกวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 2
 แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 3
 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 7
 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 2
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน
 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 3
 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 2
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี 23
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า -