สมัครเรียน

   
 

การรับสมัคร

 

เอกสารการสมัคร

 

วันเวลาทำการ

 
KINGSTON :: สมัครเรียน
 
 
 
          
       
วันที่สมัคร : วันอังคารที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561  02:20 น.
       
เพื่อเข้าศึกษาภาคเรียนที่ : ปีการศึกษา :
รอบ :  
       
ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร ( โปรดระบุ )    
   
     
       
  มีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้   มีสาขาที่เปิดสอน ดังนี้
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
         
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ : นามสกุล :
ชื่อเล่น :    
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
เพศ :    
บัตรประชาชน เลขที่ : สถานที่ออกบัตร :
บัตรหมดอายุ :  
อายุ :    ปี  
วันเกิด :
ส่วนสูง : น้ำหนัก :
เชื้อชาติ : สัญชาติ :
ศาสนา : กรุ๊ปเลือด :
สถานที่เกิด ตำบล : อำเภอ :
      จังหวัด :
  ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)    
     
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : เขต/อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์บ้าน : มือถือ :
E-mail :    

รูปถ่าย 1 นิ้ว :

 (2 x 3 ซม.)

 
         
จำนวนพี่น้อง :      คน (รวมผู้สมัคร)
เป็นบุตรคนที่ :    
       
ชื่อบิดา : นามสกุลบิดา :
อายุ :   ปี      
อาชีพ : รายได้/ปี : บาท
รายละเอียดอาชีพ :  
ค่าเล่าเรียน :
ที่อยู่ บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
         
ชื่อมารดา : นามสกุลมารดา :
อายุ :   ปี
อาชีพ : รายได้/ปี : บาท
รายละเอียดอาชีพ :    
ค่าเล่าเรียน :
ที่อยู่ บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
         
ความสัมพันธ์ : อยู่ด้วยกัน   แยกกันอยู่   หย่าร้าง   อื่นๆ
         
       
ชื่อผู้ปกครอง : นามสกุลผู้ปกครอง :
อายุ : ความสัมพันธ์กับนักเรียน :
อาชีพ : รายได้/ปี : บาท
รายละเอียดอาชีพ :    
สถานที่ทำงาน : โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) :
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
ซอย : ถนน :
แขวง/ตำบล : อำเภอ :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์บ้าน : เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
         
 
         
วุฒิการศึกษา : สาขาที่จบ :
สถานศึกษาเดิม : จังหวัด :
ปี พ.ศ.ที่จบ : เกรดเฉลี่ยสะสม :
ชั้นเรียนสุดท้าย :    

ความสามารถพิเศษ :

(ยกเว้นได้)   

เงินกู้ยืมจาก กยศ. : ไม่ประสงค์กู้ยืม กู้ยืมรายใหม่ กู้ยืมต่อเนื่องจาก :
     
      ท่านเคยศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา มาก่อนหรือไม่ :  
    ไม่เคย เคย/รหัสประจำตัว :
         
  วันที่พร้อมมอบตัว :  
         

* เมื่อผู้สมัคร ทำการสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว หากมีการติดต่อกลับไปจากทางวิทยาลัย

ให้ผู้สมัคร print ใบสมัครฉบับนี้พร้อมแนบเอกสารการสมัครพร้อมไปด้วยในวันมอบตัว

  เอกสารการรับสมัคร    
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ปพ1/รบ.จริง

สำเนา ปพ1/รบ.

สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง)

สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง)

 
         

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าเป็นนักเรียน-นักศึกษาตามที่กำหนดไว้

              และขอรับรองว่า ข้อความที่กรอกในใบสมัครและเอกสารที่นำมาแสดงถูกต้องและเป็นจริง หากมีการตรวจสอบ

              พบว่าขาดคุณสมบัติหรือข้อความที่กรอกหรือเอกสารเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายอมรับให้เพิกถอนสิทธิ์การเข้าศึกษา

              โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

 
  ยอมรับเงื่อนไข