สมัครเรียน

   
 

การรับสมัคร

 

เอกสารการสมัคร

 

วันเวลาทำการ

 
       
  เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน    
       
  ใบ ปพ.1 / รบ. (ฉบับจริง) 1 ฉบับ  
  สำเนา ปพ.1 / รบ. 1 ฉบับ  
  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป  
  สำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน) 1 ฉบับ  
  สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน) 1 ฉบับ  
  สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ    
  สำเนาบัตรประชาชน (บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ    
  สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา-มารดา-ผู้ปกครอง) 1 ฉบับ    
  ค่าสมัคร 1,000 บาท

 
  *** หมายเหตุ กรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วน