ติดต่องานธุรการ/การเงิน

 

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน

 

ติดต่อฝ่ายแนะแนว

ติดต่องานวิชาการ

ติดต่องานทะเบียน

ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ

 
 
 
 

ติดต่อฝ่ายวิชาการ

 
 

- จัดทำปฏิทินการทำงานของฝ่ายวิชาการในแต่ละภาคเรียน

- ออกหนังสือเกี่ยวกับคำสั่งของฝ่ายวิชาการ

- ให้ข้อมูลด้านหลักสูตรและแนะนำแผนการเรียนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

- ดูแลอาจารย์พิเศษ สรุปเงินค่าสอน การลงชื่อเข้า-ออกและอำนวยความสะดวกต่างๆให้

- จัดตารางสอนในแต่ละเทอมการศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน นักศึกษา

- ส่งเสริมการสอนของครูให้ตรงตามหลักสูตร จัดหาหนังสือตามรายวิชาที่เปิดสอนตามกลุ่มสาระ

- ให้คำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักเรียน ตารางเรียน ตารางสอบซ่อม การรีเกรด ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

- รับโอนนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันอื่น ติดตามดูแลจนจบหลักสูตร

- จัดอาจารย์ให้ปฏิบัติงานสอนแทนเมื่อมีอาจารย์ลากิจ หรือ ลาป่วย

- ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานและจัดอาจารย์นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน

- ติดตามสมุดประเมินผลรายวิชา ปวช. และ ปวส. เพื่อตรวจเช็คเวลาเรียน 80% ของการเรียน และ เกณฑ์การให้คะแนน

- รับผิดชอบ ดำเนินการ ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกด้านการสอบของนักเรียน นักศึกษา

- ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอน และงานด้านการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด