ติดต่องานธุรการ/การเงิน

 

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน

 

ติดต่อฝ่ายแนะแนว

ติดต่องานวิชาการ

ติดต่องานทะเบียน

ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ

 
 
 
 

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน

 
 

- กำหนดมาตรการและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน อย่างชัดเจน

- ดูแล ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีปัญหาด้านต่างๆ

- อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและประสานระหว่างผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักเรียน นักศึกษา