ติดต่องานธุรการ/การเงิน

 

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน

 

ติดต่อฝ่ายแนะแนว

ติดต่องานวิชาการ

ติดต่องานทะเบียน

ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ

 
 
 
 

ติดต่อฝ่ายธุรการ

 
 

- รับชำระค่าบำรุงการศึกษา หรือ ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

- รับสมัครและให้บริการข้อมูลการสมัครเรียนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับผู้ปกครอง

- ให้บริการข้อมูลและจัดทำเอกสารด้านสวัสดิการครู/อาจารย์ผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา อย่างชัดเจน

- ให้บริการข้อมูลและจัดทำเงินเดือนพนักงาน

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่อครู/อาจารย์ผู้สอน และ พนักงาน 

- ติดต่อประสานงานจากบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน รวมถึง รับเรื่องการติดต่อ-สอบถาม ทั่วไป 


 
 

     อาจารย์สาวิตรี พลคร

      โทร. : 038-422126,038-429350
      แฟกซ์ : 038-411802