ติดต่องานธุรการ/การเงิน

 

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน

 

ติดต่อฝ่ายแนะแนว

ติดต่องานวิชาการ

ติดต่องานทะเบียน

ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ

 
 
 
 

ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ

 
 

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของฝ่ายงานวิชาการเพื่อแจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการเรียนผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ หรือ E-Learning

- ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

- รับผิดชอบด้านระบบอินเตอร์เนตภายในโรงเรียน

- ประสานงานกับฝ่ายงานวิชาการ ฝ่ายงานแนะแนว ฝ่ายงานธุรการ และฝ่ายพัฒนานักเรียน ด้านข้อมูลสารสนเทศ


 
 


Email : it_kingston@kbsp.ac.th

facebook : KINGSTON PATTAYA VOCATIONAL COLLEGE (Fanpage)

twitter : KINGSTON TWITTER