ติดต่องานธุรการ/การเงิน

 

ติดต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน

 

ติดต่อฝ่ายแนะแนว

ติดต่องานวิชาการ

ติดต่องานทะเบียน

ติดต่อฝ่ายสารสนเทศ

 
 
 
 

ติดต่องานทะเบียน

 
 

- จัดเก็บแฟ้มประวัตินักเรียนจากข้อมูลของฝ่ายธุรการ

- จัดทำสำเนา ปพ. รบ. ของนักเรียนจากแฟ้มประวัตินักเรียน

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาโดยส่งใบ รบ. ไปตรวจสอบวุฒิยังสถานศึกษาเดิม

- จัดทำใบ ปพ.1 , รบ.1 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา

- จัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษา

- จัดทำรายงาน ปพ.3 และ รบ.3 ตัวจริงส่งเขต สำเนาส่งสช. 

- จัดทำรายงานทะเบียนใบประกาศ ตัวจริงส่งเขต สำเนาส่งสช.

- ทำงานประสานงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรการ