พัฒนาหลักสูตร ปวส. เพื่อรองรับ EEC
     
     
     
     
     
      เนื่องจากแจ็ค หม่า ประธานและผู้ก่อตั้งอาลีบาบา กรุ๊ป เดินทางมาเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยหนึ่งในนั้นเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรในด้าน Digital และการส่งเสริมธุรกิจผ่าน E-Commerce ในภาคตะวันออก โดยแจ็ค หม่า ได้มอบหมายให้บริษัทสวัสดีกรุ๊ป เป็นตัวกลางในการนำสินค้าจากประเทศไทยเข้าสู่ TMall ของอาลีบาบา จากการที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้พบปะพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับ Mr. WU HUA CHUN หรือคุณอู๋ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สวัสดี กรุ๊ป เพื่อที่จะเป็นการต่อยอดความคิด นำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ดีมีคุณภาพ เข้าไปขายใน Alibaba โดยมีกระบวนการในเรื่องของทักษะในการทำความเข้าใจการใช้สื่อมัลติมีเดีย เทคโนโลยี และทักษะใช้ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นอุปสรรค
     โดยทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา ได้ร่วมกั บกลุ่มฯ เพื่อที่จะต่อยอด โดยนำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการทั่วไป เข้าไปจัดและปรับหลักสูตรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อต่อยอดทางเทคโนโลยีและทางด้านภาษา ในครั้งนี้ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทางสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมกัน เพื่อที่จะมีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนในภูมิภาคตะวันออก (EEC) โดยทางวิทยาลัยฯ ใช้หลักสูตร ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว จำนวนจำกัด ทั้งภาคปกติ และ ภาคสมทบ
 
       
    ประกาศวันที่ 15/05/2561  
       
กลับ